THƯ VIỆN PHẬT NGÔN

Sân hận và nhu hòa

Sân hận hành động như một cái kềm siết chặt những ai rơi vào sự...

Đấu tranh và hòa hợp

Một phương pháp làm lắng dịu các tranh luận là sự ý thức, chính tại...

Lời Phật về lòng Từ

Có thể cho rằng đây là một lối nói văn vẻ để chỉ Kinh Từ...

Bốn thứ ánh sáng

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có nói đến bốn thứ ánh sáng như...